Skip to content

איך אוכל לעזור לך?

ייעוץ אישי או Coaching בשלבים שונים של העבודה.

גיבוש הנושא: לחשוב יחד מה הנושא המדויק, מי קהל היעד, מי תהיה אוכלוסיית המחקר ומה תהיה תרומת המחקר.

קריאת מאמרים: עליכם.

סקר ספרות: אוכל לעזור לכם בהבניה של סקר הספרות וארגון שלו בצורה קוהרנטית שתתחבר עם המשך העבודה.

השערות המחקר: לחדד יחד את השערות המחקר, להפוך אותן להשערות כמותיות ומדידות.

מהלך המחקר: לתכנן את מהלך המחקר ולסייע בכתיבת שאלון או שאלות איכותניות.

ניתוח הממצאים: אחרי שהרצתם שאלון, והקלדתם את הנתונים אוכל לעשות יחד אתכם את ניתוח הממצאים. אני מאמינה גדולה בעבודה משותפת ולא "שגר ושכח" כך שנעשה את הדרך הזו יד ביד.

דיון: ייעוץ להדרכה בתהליך כתיבת הדיון, הבנייה של הדיון וחיבור הממצאים לסקר הספרות ולמסקנות שלכם.